تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - علوم و مهارت های مورد نیازحفظ قرآن

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

 

  ادامه علوم و مهارت های مورد نیاز حفظ قرآن کریم

  سوم: صرف و نحو

  علم صرف به ساختار کلمات پرداخته و قواعد کلی حاکم بر آن را به انسان می آموزد.

  دانستن علم صرف در فراگیری و حفظ سریع تر کلمات قرآن، تأثیر به سزایی دارد.

  چرا که علم صرف ما را با ساختار حاکم بر کلمات و روح زبان عربی آشنا می سازد.

  بسیاری از کلمات عربی که تلفظ آنها به ظاهر مشکل است، با دانستن غلم صرف و قدرت بر

  تجزیه و تحلیل ساختار کلمه به آسانی قابل یادگیری بوده و در ذهن نقش می بندد.

  افزون بر این نکته در موارد متعددی آشنایی با ساختار کلمات انسان را از خطای در

   محفوظات باز می دارد.

  مثلا دو فعل تدعونا و فعل تدعوننا با هم شباهت دارنداما توجه به نکته صرفی، ما ار از این

   اشتباه می رهاند و آن نکته این است که فعل (( تدعونا )) صیغه ی هفتم و مفرد مذکر

   مخاطب است و در جایی به کار می رود که مخاطب ، یک مرد باشددر حالی که فعل

  (( تدعوننا )) صیغه ی نهم و جمع مذکر مخاطب است و مربوط به جایی است که مخاطب

   ما جمعی از مردان باشند.

  علم نحو نیز به ترکیب کلمات با یکدیگر و به عبارت دیگر ساختار جملات عربی می پردازد.

  آشنایی با این علم، راه حفظ را تا حدزیادی هموار می نماید. بسیاری از حرکات آخر کلمات

   و جمله ها با دانستن علم نحو برای انسان واضح می گردد؛ در نتیجه نیازی نیست برای

   حفظ آن ها زحمت زیادی متحمل شد و از بروز بساری خطاها در این موارد، جلوگیری

   می شود.

  به عنوان مثال در آیه ی ((  وواعدناکم جانب الطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّورِِِِِِِِِِِِِ الأّّّّّّّّّّّّّّّیمِن )) علم نحو برای ما روشن می کند

   که چراکلمه ی ((الأیمن))  منصوب است و حرف آخرش با فتحه آمده است علت نصب،

   آن است که این کلمه صفت برای ((جانب)) نه برای ((الطور))بنابراین کسی که با علم نحو

   آشنا است، ممکن نیست دراین مورد دچار خطا شود.نوشته شده در جمعه 20 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin