تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - 190 گناه زبان

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: 190 گناه زبان -

                                                    

                                                 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

 

  با سلام خدمت دوستان عزیزوگرامی

  همانطورکه قول داده بودم که در مورد 190گناه زبان براتون بنویسم ازامروزعملیش کردم

   و میخوام 2تاشو براتون بگم

  1-   آرزو و ابرازِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ آن

   یکی از کارکردهای زبان، ابراز و اظهار تمایل به هر چیزی است که

   می تواند (( آرزو )) مححسوب شود؛ چه آرزوهای عملی و چه آرزوهای غیر عملی.

   قرآن مجید در این باره می فرماید:

  ((وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ لاَََََََََََََََََََََََََََََََََ تَــتَــمَنَــّوا ما فَََََََََََََََََََضََََََََــَََََّلَ اللهُ بِهِ بــَعضَکُـــم عَلی بَـــعض لِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِجال ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ نَـصیبُُُُ مِِِِِِِِِِِِما إکتَـــسَبوا وَ

    للنِِِّــساءِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ نَـــصِِِیبُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مِِِِِِِِِِِِِِِِِما إکتَــسَـبن وَََ إسأَََلُُُــوا اللهَ مِِِِِِِِِِِــن فَََََََََََــضلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــهِِِ إِِِِِِِنََّّ اللهَ کَـانَ بِِِِِِــکُُُُُُُُُُُــلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّ شیی عَلیما))1

  وزنهار، آنچه را خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر به آن برتری داده، آرزو مکنید.

  برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند،

   بهره ای است و از فضل خدا در خواست کنید، که خدا به هر چیزی بسی دانا بوده است.

   1-نساء.32نوشته شده در یکشنبه 22 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin