تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - 190 گناه زبان

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: 190 گناه زبان -

 

  12- افک؛ نسبتی زیانبار

  ((افک)) کلمه ای عربی است، معادل ِِِِِِ برگردانیدن از حقیقت و دروغ آشکار و بدترین نوع دروغ

   و نسبت دادن زنا به زنان پاکدامن و شوهردار.

  در قرآن آمده است:

  بل ضََََلّّوا عنهم وََ ذَََلکََ إفکُُُهُُم وََ ما کانوا یفترون1

  بت ها و خدایان دروغ، نابود انگاشته شدند و خدایی آن بت ها، دروغ بزرگ آنها بود و آنچه که

   افترا می بستند.

  در آیه ای دیگر آمده است:

  ألا إنّّهم مـِِِِِِِِــن إفکـِِِِِِــهـِِِِِِـم لَََََــیـَََََـقُُُُــولون2

  آگاه باش که این از دروغ بزرگ آنهاست که هر آیتنه می گویند:

  خداوندرا فرزندی است و به راستی که آنها همیشه دروغ گویند.

  1-      الأحقاف/28.

  2-      الصّّّـافّّّّـات/151-نوشته شده در چهارشنبه 8 شهریور 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin